Porvoon matkailuoppaiden kesä on täynnä kiehtovia kierroksia

2.6.2020

Porvoon matkailuoppaiden kesä on täynnä kiehtovia kierroksia. Itäväylä Kesäextra 27.5.2020.

Tammikuussa valmistuneet oppaat, Ida Lindström ja Mia Salonen ovat innoissaan uusista kierroksista. Porvoo on täynnä tarinoita.

Mia Smolander

POR­VOO Por­voon mat­kai­luop­pai­den hur­jan suo­si­tut tee­ma­o­pas­tuk­set jat­ku­vat ke­säl­lä van­hoil­la tu­tuil­la kier­rok­sil­la, mut­ta mu­ka­na on myös täy­sin uu­sia opas­tuk­sia.

Ca­ree­ri­an ja Por­voon mat­kai­luop­pai­den yh­teis­työs­sä jär­jes­tä­mäs­tä opas­tus­pal­ve­lu­jen kou­lu­tuk­ses­ta tam­mi­kuus­sa val­mis­tu­neet Mia Sa­lo­nen ja Ida Lindst­röm ovat luo­neet omat tee­ma­o­pas­tuk­sen­sa ja niis­tä ei vauh­tia puu­tu. Sa­lo­nen val­mis­te­li oman opas­kier­rok­sen­sa So­fi­an syn­ti­nen sa­lai­suus osa­na opas­pal­ve­lu­jen opin­to­ja, mut­ta hän ei aio ai­na­kaan vie­lä tänä ke­sä­nä to­teut­taa sitä. Sen si­jaan Lindst­röm on teh­nyt jo usei­ta Tai­ko­ja ja tuo­mi­oi­ta -opas­tuk­sia, ja vas­taa­not­to on ol­lut hy­vää.

Ida Lindströmin opastuksessa selviää kuka oli Porvoon viimeinen teloitettu.

Mia Smolander

His­to­ri­al­la on kak­si ta­soa: vi­ral­li­nen ja epä­vi­ral­li­nen

Suo­men­lin­nas­ta Por­voo­seen 1,5 vuot­ta sit­ten muut­ta­nut Ida Lindst­röm on jul­kais­sut kak­si kir­jaa: vuon­na 2016 Koh­ta­lo­na Suo­men­lin­na sekä vuon­na 2018 Vi­a­po­rin nä­ky­mät­tö­mät – Tyh­jä kan­sa kes­kel­läm­me. Itä-Suo­mes­ta ko­toi­sin ole­val­la Lindst­rö­mil­lä on mie­len­kiin­toi­sia ta­ri­noi­ta ker­rot­ta­va­naan ja osan­sa nii­hin an­taa hä­nen su­kun­sa his­to­ria.

– Iso­äi­ti­ni oli kan­san­pa­ran­ta­ja, joka käyt­ti pal­jon yrt­te­jä ja hä­nen kaik­ki 13 las­taan sel­vi­si­vät ai­kui­si­kään, myös 1800-lu­vun puo­lel­la syn­ty­neet.

Lindst­röm ker­too van­ho­jen ta­ri­noi­den vie­hät­tä­vän hän­tä.

– Näen kak­si his­to­ri­an ta­soa: vi­ral­li­sen ja epä­vi­ral­li­seen pe­rus­tu­van.

Tai­ko­ja ja tuo­mi­oi­ta -opas­tuk­sel­la kuul­laan ta­ri­noi­ta kan­sa­nus­kos­ta, tuo­mi­ois­ta, tai­ois­ta ja loit­suis­ta sekä elä­väl­tä hau­da­tuis­ta, pi­rus­ta ja pei­kois­ta. Kier­rok­sel­la sel­vi­ää myös kuka oli Por­voon vii­mei­nen te­loi­tet­tu.

– Suo­mes­sa oli sata pyö­ve­liä ja noin 2 500-3 000 hen­ki­löä tie­de­tään te­loi­te­tun. Mes­tat­ta­vak­si pää­tyi vain, jos oli oi­keus syn­nin­pääs­töön ja eh­tool­li­seen. Sik­si mie­len­vi­kai­sia ei voi­tu te­loit­taa. Kir­kon piti huol­ta ian­kaik­ki­ses­ta elä­mäs­tä.

Tai­ko­ja ja tuo­mi­oi­ta -kier­rok­sel­la on 13-vuo­den ikä­ra­ja.

Sa­lo­sen opas­tus ete­nee pii­ka­ty­tön ta­ri­nan kaut­ta

Sa­lo­nen on ai­na ol­lut kiin­nos­tu­nut il­mai­sus­ta ja hän on ol­lut mu­ka­na muun mu­as­sa har­ras­ta­ja­te­at­te­ri­toi­min­nas­sa. Opas­tuk­sis­sa hän­tä kieh­too his­to­ri­an ja draa­man yh­dis­tä­mi­nen. Kun opas­pal­ve­lu­jen kou­lu­tus jul­kis­tet­tiin, Sa­lo­nen tie­si heti ha­lu­a­van­sa mu­kaan.

– Olin jo ai­kai­sem­min ol­lut yh­tey­des­sä Bir­git­ta Palmq­vis­tiin ja ky­sel­lyt on­ko mah­dol­li­suuk­sia pääs­tä mu­kaan opas­toi­min­taan.

Bir­git­ta Palmq­vist ja Rai­ja Tölk­kö Por­voon mat­kai­luop­pais­ta oli­vat mu­ka­na kou­lu­tuk­ses­sa men­to­roi­mas­sa opis­ke­li­joi­ta.

– Poh­dis­ke­lin jos­sain vai­hees­sa, et­tä on­ko kou­lu­tus sit­ten­kään mi­nun jut­tu­ni. Sit­ten vii­me mar­ras­kuus­sa olin mu­ka­na Jen­ni Törn­roo­sin ve­tä­mäl­lä kum­mi­tus­kä­ve­lyl­lä ja se teki mi­nuun suu­ren vai­ku­tuk­sen. Sil­loin ta­ju­sin, et­tä ha­lu­an teh­dä oman opas­tuk­sen, Sa­lo­nen ker­too.

Poh­dis­kel­les­saan opas­tuk­sen draa­man kaar­ta Sa­lo­nen kek­si nuo­ren pii­an hah­mon, joka saa­puu Por­voo­seen van­haan kau­pun­kiin pes­tuu­mark­ki­noil­le.

– Pii­ka on jou­tu­nut läh­te­mään hel­sin­ki­läis­per­hees­tä hä­pe­än vuok­si ja ha­kee Por­voos­ta uut­ta työ­paik­kaa.

Ta­ri­na ete­nee pii­an kaut­ta ja esit­te­lee sa­mal­la 1800-lu­vun lo­pun ai­kais­ta Por­voo­ta.

Van­han-Por­voon kä­ve­ly­kier­rok­set suo­sit­tu­ja

Mat­ka­op­paak­si vuon­na 1979 val­mis­tu­nut por­voo­lai­nen Bir­git­ta Palmq­vist ker­too ke­sän opas­tus­se­son­gin al­ka­van yleen­sä jo huh­ti­kuus­sa. Tänä vuon­na opas­tus­ten aloi­tus siir­tyi pi­dem­mäl­le ke­sään.

Hän ker­too asi­ak­kai­den kes­kuu­des­sa Van­han-Por­voon kä­ve­ly­kier­ros­ten ole­van eri­tyi­sen suo­sit­tu­ja.

– Eh­dot­to­mas­ti eni­ten ti­la­taan vaan n 1,5 tun­tia kes­tä­vää kä­ve­ly­kier­ros­ta Por­voon van­has­sa kau­pun­gis­sa. Sil­loin opas suun­nit­te­lee rei­tin asi­ak­kaan esit­tä­mien toi­vei­den mu­kaan. Tämä on mei­dän pe­rus­tuo­te, jota on myy­ty ai­na. Vuo­sia sit­ten opas­tuk­set teh­tiin pää­a­si­al­li­ses­ti kier­to­a­je­lui­na, mut­ta ny­ky­ään suu­rin osa opas­tuk­sis­ta teh­dään kä­vel­len.

– Tee­ma­o­pas­tuk­sis­ta suu­ren suo­si­on saa myös vuo­des­ta toi­seen Nä­sin­mä­en ta­ri­noi­ta -kier­ros.

Palmq­vist on eh­ti­nyt teh­dä uran­sa ai­ka­na mo­nia eri­lai­sia opas­tuk­sia.

– Van­han kau­pun­gin kä­ve­ly­kier­rok­sen ja kier­to­a­je­lu­jen li­säk­si mie­li­tee­mo­ja­ni ovat Nais­koh­ta­loi­ta sekä kaik­ki ruo­kaan liit­ty­vät opas­tuk­set, eli Ta­ri­nal­li­nen Smaku-kier­ros ja Nel­jän nau­tin­non ra­vin­to­la­kier­ros, joi­ta kum­paa­kin myös it­se ke­hi­tin.


FAK­TA­LAA­TIK­KO
Ke­sän opas­tuk­set Por­voos­sa
* Kir­jai­li­ja­e­lä­mää Por­voos­sa. Suo­men­kie­li­sel­lä kier­rok­sel­la ovat esil­lä muun mu­as­sa Jo­han­nes Lin­nan­kos­ki, Kat­ri Vala, Jus­si Ky­lä­tas­ku, Ilk­ka Re­mes, Sel­ja Aha­va, Kai­sa Leka ja mo­net muut. Opas­tuk­set tiis­tai­na 23.6. kel­lo 18, tiis­tai­na 30.6. kel­lo 18 (ruot­sik­si) ja sun­nun­tai­na 19.7. kel­lo 15. Läh­tö­paik­ka Kir­ja­puis­tos­ta (Man­ner­hei­min­ka­tu 24, pää­kir­jas­ton ala­puo­lel­la), kes­to 1 tun­ti.
* Ku­va­tai­det­ta ja ka­ra­mel­le­jä (uu­si opas­tus) sun­nun­tai­na 2.8. kel­lo 15, opas Lii­ni Laes. Kier­rok­sel­la kul­je­taan pit­kin Van­han-Por­voon ka­tu­ja ja ku­jia. Kuu­lem­me ta­ri­noi­ta kau­pun­kia ikuis­ta­neis­ta tai­tei­li­jois­ta ja tu­tus­tum­me Por­voon her­kul­li­seen his­to­ri­aan. Läh­tö­paik­ka Brun­ber­gin myy­mä­län edes­tä (Vä­li­ka­tu 4), kes­to 1 tun­ti.
* Nä­sin­mä­en hau­taus­maan kä­ve­lyl­lä kuul­laan hau­taus­maa­kult­tuu­ris­ta sekä ta­ri­noi­ta enem­män tai vä­hem­män tun­ne­tuis­ta por­voo­lai­sis­ta. Opas­tuk­set sun­nun­tai­na 28.6. kel­lo 15, sun­nun­tai­na 5.7. kel­lo 15 (ruot­sik­si), tiis­tai­na 14.7. kel­lo 18 ja sun­nun­tai­na 26.7. kel­lo 15. Läh­tö­paik­ka Nä­sin­mä­en hau­taus­maan pää­port­ti (Nä­sin­mä­en­tie 8), kes­to 1 tun­ti.
* Por­voo tal­vi­so­das­sa tiis­tai­na 7.7. kel­lo 18. Läh­tö kau­pun­gin­ta­lon (Raa­ti­huo­neen­ka­tu 9) edus­tal­ta.
* Pat­sai­den pal­jas­tuk­sia (uu­si opas­tus). Kier­to­kä­ve­lyl­lä tu­tus­tu­taan Por­voos­sa ole­viin jul­ki­siin pat­sai­siin ja muis­to­merk­kei­hin sekä nii­den kät­ke­miin ta­ri­noi­hin. Opas­tuk­set sun­nun­tai­na 12.7. kel­lo 15 ja tiis­tai­na 21.7. kel­lo 18 (ruot­sik­si). Läh­tö­paik­ka Kirk­ko­to­ril­la, kes­to 1 tun­ti.
* Nais­koh­ta­loi­ta tiis­tai­na 28.7. kel­lo 18. Dra­maat­ti­sia koh­ta­loi­ta, vai­kut­ta­via elä­män­töi­tä ja ro­mant­ti­sia ta­ri­noi­ta. Por­voon his­to­ri­an mo­net vai­kut­ta­jat ja ura­nuur­ta­ja­nai­set eri aloil­la kir­jai­li­jois­ta va­lo­ku­vaa­jaan ja tans­si­ais­ten kau­not­ta­reen tu­le­vat tu­tuik­si kier­rok­sen ai­ka­na. Läh­tö Van­hal­ta Raa­ti­huo­neen to­ril­ta.
* Por­voo – kir­jai­li­joi­den ja tai­tei­li­joi­den kau­pun­ki (uu­si opas­tus) lau­an­tai­na 8.8. kel­lo 15, opas Ma­ri­na Ny­holm. Läh­tö Fred­ri­ka­puis­tos­ta, kes­to 1,5 tun­ti.
* 1700-lu­vun Por­voo, ku­vit­teel­li­nen ai­ka­mat­ka (uu­si opas­tus) sun­nun­tai­na 9.8. kel­lo 15, opas Tyt­ti Män­ty­o­ja. Läh­tö­paik­ka­na Rih­ka­ma- ja Vuo­ri­ka­dun kul­maus, kes­to 1 tun­ti.
* Tai­ko­ja ja tuo­mi­oi­ta (uu­si opas­tus) per­jan­tai­na 14.8. kel­lo 18.30, opas Ida Lindst­röm. Läh­tö­paik­ka­na tuo­mi­o­kir­kon ete­läi­nen si­sään­käyn­ti, kes­to 1,5 tun­tia.
* Dek­ka­ri­kier­rok­sel­la Mur­hia Por­voon mi­tal­la, yh­dis­tet­ty opas­tet­tu kau­pun­ki- ja kir­jal­li­suus­kier­ros (uu­si opas­tus) lau­an­tai­na 15.8. klo 14, opas Jaa­na Leh­tiö. Läh­tö­paik­ka­na Tuo­mi­o­kir­kon piha, kes­to 1 tun­ti.
* Elä­män­me­noa Van­has­sa-Por­voos­sa vuon­na 1899 va­lo­ku­vaa­ja Na­ta­lia Linsé­nin mat­kas­sa (uu­si opas­tus) lau­an­tai­na 22.8. kel­lo 11, opas Ou­ti Pek­ki­nen. Läh­tö­paik­ka­na Fred­ri­kan­puis­to, kes­to 1 tun­ti.
* Por­voo kie­lel­lä – kä­ve­ly­o­pas­tus ruo­ka­tee­mal­la Van­has­sa-Por­voos­sa (uu­si opas­tus) sun­nun­tai­na 23.8. kel­lo 11, opas Lii­sa Wal­le­nius. Läh­tö­paik­ka­na Rih­ka­ma­to­ri 4, kes­to 1 tun­ti.

Opas­tus­ten hin­ta 8 eu­roa/hen­ki­lö, mak­su pai­kan pääl­lä kä­tei­sel­lä. Ryh­mä­tie­dus­te­lut suo­raan op­pail­ta tai Por­voo Tour­sil­ta. Kat­so li­sää www.por­voon­mat­kai­luop­paat.fi.